سیسکو ISE

Cisco ISE

Cisco ISE با استفاده از راهکار Cisco Identity Services Engine یا به اختصار Cisco ISE می‌توان کاربران و تجهیزات متصل به شبکه سازمانی را از یک موقعیت مرکزی، مشاهده و…