F5 BIG IP APM

F5 BIG-IP APM

BIG-IP APM با یکپارچه نمودن مدیریت دسترسیِ وسیع (Enterprise-Wide) و مقرون به صرفه‌ی برنامه‌ها با استفاده از راهکار ارائه‌ی برنامه به صورت متمرکز بر رویBIG-IP Local Traffic Manager  یا به…

طراحی امنیت شبکه

طراحی امنیت شبکه پیاده‌سازی یک سیستم امنیت شبکه‌ی مقیاس‌پذیر و کارآمد مستلزم طراحی مناسب و منطبق بر نتایج حاصل از تحلیل ریسک و اصول طراحی امنیت شبکه می‌باشد. حفاظت‌های امنیتی شبکه…

حوزه‌های امنیتی

حوزه‌های امنیتی فایروال بنابر صلاحدید کاربر به عنوان ابزار اصلی برای حفظ جریان ترافیک شبکه یا محدود نمودن آن در موقعیت‌های مختلف از قبیل تجهیزات اختصاصی فایروال ، کارکرد فایروال…