F5 BIG IP APM

F5 BIG-IP APM

BIG-IP APM با یکپارچه نمودن مدیریت دسترسیِ وسیع (Enterprise-Wide) و مقرون به صرفه‌ی برنامه‌ها با استفاده از راهکار ارائه‌ی برنامه به صورت متمرکز بر رویBIG-IP Local Traffic Manager  یا به…